Terug naar Home

Voorwaarden en Privacyverklaring

Versie: 24-05-2024

VOORWAARDEN

1. Definities

 1. Platform: de website (www.watkanikdoen.nl) en alle webpagina’s die daaronder vallen.
 2. Bezoeker: elke persoon die het Platform bezoekt.
 3. Gebruiker: elke op het Platform geregistreerde Bezoeker.
 4. Initiatief: een burgerinitiatief, mogelijk toegevoegd door de Gebruiker, dat is ingediend om op het Platform getoond te worden.
 5. Beheerder: de persoon of personen die, al dan niet gezamenlijk, het Platform ontwikkelen, beheren en monitoren.
 6. Principes: de kernwaarden waaraan aangemelde Initiatieven worden getoetst. Een uitgebreidere toelichting van onze Principes is te vinden op deze pagina.

2. Platform en Principes

 1. Watkanikdoen.nl (contactgegevens) is een onafhankelijk platform dat actief burgerschap wil stimuleren. De missie van watkanikdoen.nl is het bevorderen van een rechtvaardigere wereld. 
 2. Watkanikdoen.nl biedt een platform aan de georganiseerde initiatieven en verschaft informatie daarover.
 3. De Beheerder beoordeelt de aangemelde Initiatieven zo nauwkeurig en integer mogelijk aan de hand van de Principes. Initiatieven die in strijd zijn met de Principes of de hieronder beschreven Algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd.
 4. Indien de Bezoeker of Gebruiker het niet eens is met een door de Beheerder genomen beslissing, kan deze contact opnemen door te mailen naar info@watkanikdoen.nl.
 5. Klachten van een Bezoeker of Gebruiker over de inhoud van het Platform kunnen worden ingediend door te mailen naar info@watkanikdoen.nl. De klacht wordt binnen 4 weken door de Beheerder beoordeeld en indien nodig van een reactie voorzien. De Beheerder neemt passende maatregelen wanneer de klacht gegrond wordt bevonden.

3. Registreren als Gebruiker en registratie opzeggen

 1. Bezoekers die zich als Gebruiker registreren op het Platform gaan akkoord met deze Voorwaarden en de Privacyverklaring.
 2. De Gebruiker voert diens persoonsgegevens naar waarheid in.
 3. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheid en onvolledigheid van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens noch de gevolgen van deze onjuistheden of onvolledigheden.
 4. De Gebruiker brengt de Beheerder op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker, zoals wijzigingen in de naam of het e-mailadres. Accountgegevens kunnen gewijzigd worden in de Profielinstellingen.
 5. De Beheerder gaat verantwoordelijk om met de gegevens van de Gebruiker (zie de Privacyverklaring).
 6. De Gebruiker kan diens registratie opzeggen door een verzoek in te dienen via info@watkanikdoen.nl. De Beheerder zal dit verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in behandeling nemen.
 7. De door de Gebruiker aangemelde Initiatieven zullen bij het opzeggen van diens registratie niet worden verwijderd. Mocht dit door de Gebruiker toch gewenst zijn, dan kan die een verzoek tot het verwijderen van een of meerdere door hen ingediende Initiatieven per e-mail indienen.

4. Een Initiatief aanmelden

 1. Voor het aanmelden van een Initiatief is het registreren als Gebruiker vereist.
 2. Door een Initiatief aan te melden op het Platform gaat de Gebruiker ermee akkoord dat alle informatie over het Initiatief publiekelijk gedeeld wordt op het Platform, met uitzondering van persoonsgegevens. De Gebruiker verklaart dat de informatie die de Gebruiker heeft verschaft juist is en dat de Gebruiker zich ervan bewust is dat deze informatie publiekelijk wordt gedeeld met als doel de bekendheid van het Initiatief te vergroten en mensen te werven voor het Initiatief.
 3. De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om Initiatieven te accepteren of af te wijzen. 
 4. Bij afwijzing door de Beheerder wordt een Initiatief niet op het Platform getoond.
 5. De Beheerder is niet aansprakelijk voor i) foutief ingevulde gegevens door de Gebruiker, ii) voor de organisatie van de Initiatieven die erop verschijnen, iii) voor de gebeurtenissen die zich afspelen tijdens deze Initiatieven, iv) voor de inhoud van door de Gebruiker geschreven teksten, v) voor de motivatie achter Initiatieven en vi) voor wat Initiatieven verder teweeg brengen.

5. Wijziging

 1. De Beheerder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. 

 

PRIVACYVERKLARING

Watkanikdoen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Mocht u hierover contact willen opnemen met watkanikdoen.nl kan dat via info@watkanikdoen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Watkanikdoen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

 • Locatiegegevens (uitsluitend met uw toestemming via de browser)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@watkanikdoen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Watkanikdoen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Watkanikdoen.nl verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u hiervoor toestemming geeft bij uw registratie, voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • U op de hoogte te houden van de status van het door u (als organisator) aangemelde initiatief.

 • Watkanikdoen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze webstatistieken worden geanonimiseerd zodat ze niet terug te herleiden zijn tot u als persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

Watkanikdoen.nl neemt geen automatische besluiten die van aanzienlijke invloed kunnen zijn op haar gebruikers. 

Ontvanger van persoonsgegevens

Het Watkanikdoen.nl-team is de ontvanger van de persoonsgegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Watkanikdoen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn voor persoonsgegevens van 30 dagen na de datum waarop deze gegevens nog nodig waren. 

Mails via info@watkanikdoen.nl zullen maximaal 5 jaar worden bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Watkanikdoen.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een uitzondering hierop is het verstrekken van bezoekersgedrag aan hCaptcha (zie paragraaf ‘hCaptcha’ hieronder), wat wordt gebruikt ter beveiliging van deze website tegen geautomatiseerde programma’s. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Watkanikdoen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van het login-systeem en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Omdat het alleen om functionele en analytische cookies gaat, is Watkanikdoen.nl niet verplicht tot het vragen om toestemming voor het opslaan van deze cookies.

hCaptcha

We gebruiken de hCaptcha-antibotservice (hierna "hCaptcha") op onze website. Deze service wordt geleverd door Intuition Machines, Inc., een Delaware US Corporation ("IMI"). hCaptcha wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een inlog- of registratiepagina) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de website- of mobiele app-bezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de website- of mobiele app-bezoeker een deel van de website of app betreedt met hCaptcha ingeschakeld. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website of app is, of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar IMI. hCaptcha-analyse in de "onzichtbare modus" kan volledig op de achtergrond plaatsvinden. Website- of app-bezoekers worden er niet op gewezen dat een dergelijke analyse plaatsvindt als de gebruiker geen uitdaging wordt getoond. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG (DSGVO): de exploitant van de website of mobiele app heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam. IMI treedt op als een "gegevensverwerker" die optreedt namens zijn klanten zoals gedefinieerd in de AVG, en een "serviceprovider" in de zin van de California Consumer Privacy Act (CCPA). Bezoek de volgende links voor meer informatie over hCaptcha en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van IMI: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://www.hcaptcha.com/terms.

Beveiliging

We werken met een versleutelde (HTTPS) verbinding en een beveiligde server. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in de database. 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij info@watkanikdoen.nl. Watkanikdoen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Wijziging

Watkanikdoen.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.